ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านและสำหรับการเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงถนน วางรางระบายน้ำ

การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

การขยายเขต / ปรับปรุงระบบประปา

การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ

การพัฒนาวิศกรรมจราจรทางบก

ขุดลอกลำห้วย

ซ่อมแซม / ก่อสร้างฝาย คสล.เป็นระยะตามลำห้วย

ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้าน

การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา

การพัฒนาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การพัฒนาและการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

การบริการจัดการและรณรงค์การจำกัดขยะมูลฝอย

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

 

 

 

พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.119.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 221,412

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 0-4585-8221
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.