ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลักการดำเนินการของกองทุน
ควบคุมภายใน
แผนดำเนินงาน
งานจัดเก็บรายได้
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านและสำหรับการเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงถนน วางรางระบายน้ำ

การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

การขยายเขต / ปรับปรุงระบบประปา

การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ

การพัฒนาวิศกรรมจราจรทางบก

ขุดลอกลำห้วย

ซ่อมแซม / ก่อสร้างฝาย คสล.เป็นระยะตามลำห้วย

ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้าน

การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา

การพัฒนาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การพัฒนาและการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

การบริการจัดการและรณรงค์การจำกัดขยะมูลฝอย

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

 

 

 

การให้บริการ
สาสน์จากผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายน่ารู้
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.235.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 404,984

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 0-4525-2794   Fax : 0-4525-2795
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.