ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลักการดำเนินการของกองทุน
ควบคุมภายใน
แผนดำเนินงาน
งานจัดเก็บรายได้
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     โครงสร้าง อบต. 

โครงสร้าง อบต.
โครงสร้าง อบต.  

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน  ออกเป็น 4  ส่วนสำคัญๆ  และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

นักบริหารงาน อบต.7 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 15 อัตรา

1. นักบริหารงานทั่วไป 6  (หัวหน้าสำนักงานปลัด) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6ว  จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการเกษตร 5  จำนวน 1 อัตรา 

4. บุคลากร 5  จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 จำนวน 1 อัตรา 

6. เจ้าพนักงานธุรการ 3  จำนวน 1 อัตรา 

7. นักพัฒนาชุมชน 3  จำนวน 1 อัตรา

8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา   

9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา      

10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา 

11. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)จำนวน 1 อัตรา 

12. นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 

 

อำนาจหน้าที เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพ  งานประสานการสาธารณูปโภค  และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนการคลัง  จำนวน 7  อัตรา

1. นักบริหารงานคลัง  6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ว่าง)

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

7. คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะด้านการจัดเก็บรายได้)(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน  บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ส่วนโยธา จำนวน 5 อัตรา

1. นักบริหารงานช่าง 6 (หัวหน้าส่วนโยธา) จำนวน 1 อัตรา

2. นายช่างโยธา  ระดับ 3  จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

5. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ออกแบบและควบคุมอาคารและการจัดการสาธารณูปโภค 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 อัตรา

1. นักบริหารการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา

2. สันทนาการ 3  จำนวน 1 อัตรา (ว่างค่ะ)

3. ครูผู้ดูแลเด็ก 3 จำนวน 2 อัตรา 

4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1  อัตรา

5. ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 5 อัตรา

6. ผู้ช่วยสันทนาการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

**ระดับการศึกษาของบุคลากร (เฉพาะพนังงานส่วนตำบล)**

 จำนวนบุคากร  รวมทั้งสิ้น  ๔๑ คน

***(เฉพาะพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป)

รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

 

 

การให้บริการ
สาสน์จากผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายน่ารู้
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.235.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 404,928

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 0-4525-2794   Fax : 0-4525-2795
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.