ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     โครงสร้าง อบต. 

โครงสร้าง อบต.
โครงสร้าง อบต.  

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน  ออกเป็น 4  ส่วนสำคัญๆ  และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

นักบริหารงาน อบต.7 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 15 อัตรา

1. นักบริหารงานทั่วไป 6  (หัวหน้าสำนักงานปลัด) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6ว  จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการเกษตร 5  จำนวน 1 อัตรา 

4. บุคลากร 5  จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 จำนวน 1 อัตรา 

6. เจ้าพนักงานธุรการ 3  จำนวน 1 อัตรา 

7. นักพัฒนาชุมชน 3  จำนวน 1 อัตรา

8. พนักงานประสานงานชนบท (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 อัตรา

9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา   

10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา      

11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา 

12. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)จำนวน 1 อัตรา 

13. นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 

14. พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1  อัตรา 

15. แม่บ้าน (พนักงานจ้าเหมาบริการ) จำนวน 1  อัตรา

16. พนักงานขับรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) จำนวน 4 อัตรา

อำนาจหน้าที เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพ  งานประสานการสาธารณูปโภค  และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนการคลัง  จำนวน 7  อัตรา

1. นักบริหารงานคลัง  6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ว่าง)

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

7. คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะด้านการจัดเก็บรายได้)(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน  บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ส่วนโยธา จำนวน 5 อัตรา

1. นักบริหารงานช่าง 6 (หัวหน้าส่วนโยธา) จำนวน 1 อัตรา

2. นายช่างโยธา  ระดับ 3  จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

5. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ออกแบบและควบคุมอาคารและการจัดการสาธารณูปโภค 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 อัตรา

1. นักบริหารการศึกษา 6 (หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา

2. สันทนาการ 3  จำนวน 1 อัตรา (ว่างค่ะ)

3. ครูผู้ดูแลเด็ก 3 จำนวน 2 อัตรา 

4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1  อัตรา

5. ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 5 อัตรา

6. ผู้ช่วยสันทนาการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

**ระดับการศึกษาของบุคลากร (เฉพาะพนังงานส่วนตำบล)**

 จำนวนบุคากร  รวมทั้งสิ้น  ๔๑ คน

***(เฉพาะพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป)

รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

 

 


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 273,122
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 0-4585-8221
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.