ปรับปรุงล่าสุด 5 ม.ค. 2022 07:50:24 1,353

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลเตย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอม่วงสามสิบได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
             องค์การบริหารส่วนตำบลเตย มีเนื้อที่ทั้งหมด 81.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,756,25 ไร่ เขตติดต่ออยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 13 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลเตย มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆดังนี้
               

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลสักกระโพหลุ่ม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง   กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 

     

              ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย เป็นที่ราบสูง  แต่มีลำห้วยสายสำคัญๆ  คือ  ลำห้วยพระโรจน์  ลำห้วยโดน  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรจำนวนมาก
               องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตย  เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  12  หมู่บ้าน