ปรับปรุงล่าสุด 5 ม.ค. 2022 04:46:47 849

           

     องค์การบริหารส่วนตำบลเตย มีเนื้อที่ทั้งหมด 81.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,756,25 ไร่ เขตติดต่ออยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 13 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลเตย มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ 

 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลสักกระโพหลุ่ม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง   กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 

 

            ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย เป็นที่ราบสูง  แต่มีลำห้วยสายสำคัญๆ  คือ  ลำห้วยพระโรจน์  ลำห้วยโดน  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรจำนวนมาก