ปรับปรุงล่าสุด 5 ม.ค. 2022 04:57:20 928

    

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต.เตย

 

สำนักปลัด อบต. – ข้อมูลสำหรับประชาชน

   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานตรวจสอบภายใน

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 • งานงบประมาณ


งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานกฎหมายและคดี
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานฟื้นฟู

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานระเบียบข้อบังคับประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ


สำนักปลัด อบต. – คู่มือ อบต.
สำนักปลัด อบต.

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเตย โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเตย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย การบริหารงานบุคคล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิติกร) การจัดเตรียมการเลือกตั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

ขั้นตอนติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย

 • ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ขั้นตอนให้บริการ
1. ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- ยื่นคำร้องตามแบบ (คำร้องทั่วไป) ต่อเจ้าหน้าที่
- กรณีร้องทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรอกข้อมูลตามแบบ (แบบรับคำร้องทางโทรศัพท์)
2. ส่วนงาน/หัวหน้างานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่/ตามกฎหมาย
3. แจ้งผู้ร้องทุกข์

 • การขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ (คำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร) ต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา
- อนุญาต (จัดเตรียมเอกสารให้ตามคำขอ)
- ไม่อนุญาต (แจ้งผู้ทราบพร้อมเหตุผล)
เอกสารประกอบการพิจารณา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่จะขอข้อมูล