ปรับปรุงล่าสุด 21 ธ.ค. 2021 04:45:01 1,372

                องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตย  เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  12  หมู่บ้าน  และมีผู้นำหมู่บ้านดังนี้

 

   แสดงพื้นที่ถือครอง