ปรับปรุงล่าสุด 5 ม.ค. 2022 04:29:14 842

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

“...โครงสร้างพื้นฐานดี  มีอนามัย  พัฒนาการศึกษา  สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  เน้นการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์  

อาชีพเสริมรายได้  ประชาชนปลอดภัยและเป็นสุข  บริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล …”

 

พันธกิจการพัฒนา 

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

- คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม