หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ